3% korting

Nustasium Comp 20

 14,90  14,45

Difenhydramine is een geneesmiddel uit de klasse van de H1-antihistaminica met kalmerende werking. NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Op voorraad

Packshot Nustasium Comp 20
Nustasium Comp 20  14,90  14,45

Gratis verzending vanaf € 39 (Nederland vanaf € 89)!
Bestellingen worden dezelfde werkdag verzonden!

Indicatie

NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Gebruik

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: 1 tablet 20 minuten voor het slapengaan.

Wijze van toediening en toedieningsweg:

  • Nustasium bestaat onder de vorm van tabletten voor inname via de mond.
  • Ze moeten met wat water worden ingeslikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Nustasium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bij kinderen: De belangrijkste verschijnselen zijn excitatie met opgewondenheid, soms hallucinaties en stuipen. Deze laatste treden op met tussenpozen. Soms begint het kind te beven en treedt een verwijding van de pupillen en lichte koorts op.

Bij volwassenen:
o De verschijnselen zijn verschillend: vaak ziet men een depressie die een periode van excitatie en stuipen voorafgaat. Koorts en roodheid van de huid zijn zeldzamer.

Behandeling:

Men moet onmiddellijk de arts verwittigen en de patiënt rustig houden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Nustasium mag enkel tijdelijk of occasioneel worden ingenomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15 – 25°C).
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Nustasium bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest waargenomen bijwerking:
– slaperigheid. Bestuurders van voertuigen en personen die machines bedienen moeten hiermee
rekening houden.
Bijwerkingen die zelden worden waargenomen:
– moeilijkheden met de spijsvertering zoals misselijkheid, braken, diarree of constipatie,
buikpijn
– leukopenie en agranulocytose
– concentratiestoornissen (vooral bij oudere patiënten)

Overige bijwerkingen:
– droge mond
– overgevoeligheid voor licht
– constipatie
– moeilijkheden om te plassen
– droge slijmvliezen van de neus en de keel, dikkere slijmen (fluimen) en duizeligheid

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Contra indicatie

Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
– U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
– in geval van oogaandoeningen.
– in geval van urinaire problemen die te wijten zijn aan aandoeningen van de urinebuis of de
prostaat. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
– Niet toedienen aan kinderen jonger dan 16 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
– Wanneer u een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient, moet u alert zijn op elke neiging
om in slaap te vallen.
– Drink geen alcohol en neem geen kalmerende middelen in tijdens de behandeling, omdat ernstige
zenuwstoornissen kunnen optreden.
– In geval van urinaire problemen of problemen met het zicht moet u de behandeling stopzetten en
een arts raadplegen.
– In geval van myasthenia gravis (een neuromusculaire ziekte).
– Als u een van de volgende aandoeningen heeft gehad:
o bronchiaal astma
o hyperthyreoïdie (verhoogde werking van de schildklier)
o hart- en vaatziekten
o verhoogde bloeddruk
– Het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp
lactase-deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie (zeldzame erfelijke aandoeningen).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Nustasium nog andere geneesmiddelen,
of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Neem Nustasium niet samen in met:
– alcohol
– slaapmiddelen
– anesthetica
– andere antihistaminica
– neuroleptica
– anticholinerge middelen tegen de ziekte van Parkinson
– atropine-achtige antispasmodica
– disopyramide
– tricyclische antidepressiva
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem Nustasium niet samen met alcohol in (zie de rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn
met dit middel?”).

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
– Zwangerschap: Dit geneesmiddel is niet aangewezen tijdens de zwangerschap, en meer in het
bijzonder tijdens de eerste drie maanden en op het einde van de zwangerschap, wegens het risico
dat de pasgeborene slaperig of overmatig prikkelbaar zou kunnen zijn.
– Borstvoeding: Het gebruik van Nustasium wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Nustasium kan slaperigheid en onoplettendheid veroorzaken tijdens de dag. Men moet voorzichtig zijn
wanneer men een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient. Men moet het voertuig of de
machine stilleggen wanneer een neiging tot inslapen optreedt.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Bijkomende informatie

Merk