Gratis verzending vanaf € 39 (Nederland vanaf € 89)! Bestellingen worden dezelfde werkdag verzonden

Algemene voorwaarden apotheek Kinget

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties die betrekking hebben op de producten van Apotheek Kinget Leuven BV en in het bijzonder op het gebruik van de website  Apotheek Kinget  en de bestellingen door de gebruiker via Apotheek Kinget.

1.2 Door het louter bezoeken en raadplegen van Apotheek Kinget of door het plaatsen van een bestelling via Apotheek Kinget erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan. Andere voorwaarden (deze van de gebruiker bijvoorbeeld) zullen nooit van toepassing zijn, tenzij Apotheek Kinget Leuven BV voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord gaat.

1.3 Apotheek Kinget Leuven BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, waarbij de publicatie op de website als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan beschouwd worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.4 Voorafgaandelijk aan de aanvaarding van deze voorwaarden erkent de gebruiker dat hij de mogelijkheid heeft gehad om deze voorwaarden na te lezen, ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en ze af te drukken of op te slaan.

1.5 Bij elk bezoek aan de website Apotheek Kinget heeft de gebruiker de plicht om de algemene voorwaarden na te lezen.

2. Definities

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Apotheek Kinget : de website van Apotheek Kinget Leuven BV op het adres Tervuursevest 17/003, 3001 Heverlee (België) met btw nr BE 536.848.280.

2.2 Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die Apotheek Kinget bezoekt en/of gebruikt voor het plaatsen van een bestelling. De gebruiker wordt geacht gemachtigd te zijn om commerciële transacties af te sluiten met Apotheek Kinget.

2.3 Bestelling: de aanvraag door de gebruiker om producten te bestellen en dus tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Apotheek Kinget en de gebruiker van Apotheek Kinget met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Apotheek Kinget.

2.4 Productfiche: de bij elk afzonderlijk te koop aangeboden product gegeven informatie door Apotheek Kinget Leuven BV op de website Apotheek Kinget (in de vorm van teksten, foto’s, onderverdeling in welbepaalde categorie etc.) ter verduidelijking van het product.

2.5 Producten: alle goederen te koop aangeboden via Apotheek Kinget.

2.6 Transactie: het proces van de betaling bestaande uit een geheel van handelingen, productselectie, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van de producten die besteld worden via creditcard of ieder ander middel van virtuele transactie via de website.

3. Producten

Para-farmaceutische producten, bepaalde medische hulpmiddelen, voedingssupplementen, medicatie en dergelijke kunnen worden aangekocht via Apotheek Kinget.

4. Cliënt

4.1 Elke bezoeker is verplicht om zich te registreren als gebruiker, indien hij wil overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

4.2 De gegenereerde toegang tot Apotheek Kinget is strikt persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn inloggegevens en wachtwoord niet door derden te laten gebruiken en elke vorm van misbruik te verhinderen.

4.3 Apotheek Kinget Leuven BV behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de elektronische identiteitskaart.

4.4 In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, heeft Apotheek Kinget Leuven BV het recht om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Apotheek Kinget Leuven BV om eventuele schade op de gebruiker te verhalen.

4.5 Het is de bezoeker geenszins toegestaan om de website Apotheek Kinget (trachten) te kraken, aan hacking te doen of het systeem te overbelasten, noch om te trachten privé gegevens van andere bezoekers op een illegale manier te bekomen en/of te gebruiken. Elke overtreding zal (gerechtelijke) gevolgen hebben.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer over te gaan tot een bestelling

5.1 De informatie, diensten en producten die Apotheek Kinget Leuven BV online via Apotheek Kinget aanbiedt, kunnen technisch, kwalitatief en inhoudelijk onjuistheden bevatten. De adviezen en tips die de gebruiker worden aangeboden op de website Apotheek Kinget mogen niet gebruikt worden om beslissingen te nemen van persoonlijke of medische aard. In het bijzonder dienen de (para-)farmaceutische producten en voedingssupplementen met de grootste voorzichtigheid gebruikt te worden, na voorafgaandelijke diagnose of advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie die Apotheek Kinget Leuven BV verschaft, wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt nooit een diagnose of advies van een arts of therapeut.

5.3 Apotheek Kinget Leuven BV houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van de stock. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat een historiek van geplaatste bestellingen aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing van welke aard dan ook (bijvoorbeeld overdosis of interactie met andere produkten/ziekten).

5.4 Als de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Apotheek Kinget Leuven BV het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of – als het reeds geleverd werd – het product niet (verder) te gebruiken zonder eerst een arts, apotheker of therapeut te raadplegen.

5.5 De informatie op de verpakking van de producten die Apotheek Kinget Leuven BV verkoopt via Apotheek Kinget is opgesteld in het Frans en in het Nederlands. Indien de gebruiker de producten buiten België laat leveren, dan is de gebruiker ervan op de hoogte en gaat hij ermee akkoord dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet noodzakelijk in de officiële taal van diens land zullen zijn. Apotheek Kinget Leuven BV zal haar best doen om de productinformatie op haar website te publiceren in meerdere talen. De gebruiker kan steeds contact opnemen met Apotheek Kinget Leuven BV indien hij vragen heeft.

6. Bestelling

6.1 Alle informatie die de gebruiker bezorgt aan Apotheek Kinget Leuven BV (invoeren van gegevens inherent aan een bestelling) is bindend. Apotheek Kinget Leuven BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van enige gegevens zoals bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie en de mogelijke gevolgen hiervan. Evenmin kan Apotheek Kinget Leuven BV verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen leveren van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling door de gebruiker.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Apotheek Kinget Leuven BV aan de gebruiker de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de gebruiker heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 Apotheek Kinget Leuven BV behoudt zich het recht voor om zonder nadere motivering een bestelling te weigeren of te annuleren, waaronder doch niet beperkt tot gevallen van betalingsproblemen bij een bestelling of geschillen over de betaling van (een) eerdere bestelling(en).

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra Apotheek Kinget Leuven BV deze aanvaard heeft én de gebruiker het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Apotheek Kinget Leuven BV, conform de aangewezen betaalmethode.

6.6 Apotheek Kinget Leuven BV tracht zoveel mogelijk van de producten die te koop worden aangeboden via de website op voorraad te hebben. Als een besteld product niet voorradig is, zal Apotheek Kinget Leuven BV de gebruiker via e-mail informeren over de vertraging van de levering. Gaat de gebruiker niet akkoord met de vertraging, dan kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.7 Apotheek Kinget Leuven BV is uitsluitend bedoeld voor bestellingen van individuele gebruikers. Hoe meer gegevens de gebruiker over zichzelf ter beschikking stelt bij de bestelling, hoe beter de bestelling op maat zal zijn. De informatie op de website Apotheek Kinget vervangt echter in geen geval de adviezen van de arts, apotheker of therapeut van de gebruiker.

7. Prijs

7.1 De prijs vermeldt op de website Apotheek Kinget is altijd in euro en btw inclusief. De kosten gerelateerd aan de verzending van de producten is niet inbegrepen in de prijs die vermeld wordt op de productfiche.

7.2 De prijs die wordt vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle bijhorende kosten (de productprijs, de behandelingskosten, de kosten van verpakking en bewaring van de producten en de verzendkosten) en inclusief btw.

7.3 Apotheek Kinget Leuven BV behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling.

8. Betaling

8.1 De prijs van de producten is te betalen via één van de betalingsmiddelen zoals voorgesteld op de website Apotheek Kinget op de dag van de bestelling.

8.2 De bescherming tegen frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Buckaroo. Apotheek Kinget Leuven BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor problemen inzake betaling.

8.3 De bestelling gevalideerd door de gebruiker wordt effectief zodra de betrokken bankinstelling en de maatschappij Buckaroo hun akkoord hebben verleend over de uit te voeren transactie. In geval van weigering door de bankinstelling of van de maatschappij Buckaroo , zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de gebruiker verwittigd worden via e-mail. In dat geval wordt de gebruiker verzocht contact op te nemen met zijn bankinstelling en/of met Buckaroo.

8.4 De informatie over de bestelling maakt het voorwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor Buckaroo verantwoordelijk is. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Buckaroo en Apotheek Kinget Leuven BV zijn de gegevensontvangers met betrekking tot de bestelling. Het foutief of incompleet ingeven van gegevens door de gebruiker bij de bestelling verhindert de realisatie van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens met betrekking tot de bijhorende bestelling en de niet-betaling het voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

9. Levering

9.1 Apotheek Kinget Leuven BV streeft ernaar de leveringen, na bevestiging van de bestelling door Apotheek Kinget Leuven BV en de aanvaarding van de betaling door de betrokken instelling(en), binnen een termijn van 1 à 2 werkdagen te verrichten op het door de gebruiker opgegeven leveringsadres, voor zover de bestellingen bestemd zijn voor het grondgebied van België. Voor Nederland en Luxemburg streeft Apotheek Kinget Leuven BV een leveringstermijn van 1 à  5 werkdagen na. De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel ten informatieve titel en zijn geenszins bindend in hoofde van Apotheek Kinget Leuven BV.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de gebruiker akkoord met de regeling van de ontvangst van de producten en de betaling van alle belastingen en andere (huidige en toekomstige) kosten die gepaard zouden gaan met problemen met de levering van de bestelde producten.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost, DHL of DPD maar kunnen eventueel ook door een andere vervoerder gebeuren. Apotheek Kinget Leuven BV zal steeds de keuze van vervoerder bepalen. De tarieven en termijnen van levering zijn beschikbaar op de website Apotheek Kinget. Geen enkele compensatie kan door de gebruiker geclaimd worden van Apotheek Kinget Leuven BV in geval van laattijdige levering of indien een bestelling niet meer geleverd kan worden (bv. wegens verlies door een vervoerder).

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde producten moet de gebruiker of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product nagaan en kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als een bestelling niet in ontvangst is genomen ondanks de passage(s) van de vervoerder, wordt ofwel een bericht in de brievenbus achtergelaten met de nodige instructies voor de gebruiker hoe hij zijn bestelling alsnog kan verkrijgen, ofwel wordt de bestelling teruggezonden naar Apotheek Kinget Leuven BV en wordt de bestemmeling hiervan verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de gebruiker gevraagd worden, in welk geval de gebruiker hiervan de kosten zal dragen (ook als de eerste verzending gratis was). Bij het schriftelijk kenbaar maken door de gebruiker van het niet ontvangen van een bestelling, zal Apotheek Kinget Leuven BVBA rekening houden met de gegevens over de levering verkregen van de vervoerder. Als uit deze gegevens blijkt dat de bestelling werd afgeleverd, kan er van Apotheek Kinget Leuven BV geen compensatiemaatregel of andere maatregel verwacht worden.

9.6 De gebruiker dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Als de geleverde producten niet zouden overeenstemmen met de bestelling, een gebrek zouden vertonen (een breuk bijvoorbeeld) of onvolledig zouden zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld), dient de gebruiker onmiddellijk Apotheek Kinget Leuven BV hiervan te verwittigen alvorens tot enig gebruik over te gaan.  

10. Verzakingsrecht

10.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:
– ofwel de klantendienst contacteert via de contactpagina.
– ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Apotheek Kinget Leuven BV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen naar het volgende adres: Apotheek Kinget, Tervuursevest 17/003, 3001 Heverlee (België). Indien mogelijk is het aangewezen de/het product(en) in hun originele, volledige verpakking terug te sturen, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen of promotionele gekoppelde produkten of stalen) en een kopie van de aankoopfactuur. 

10.2. Indien de goederen naar Apotheek Kinget werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Kinget zich ertoe de betalingen vande cliënt tevergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door Apotheek Kinget (tenzij de fout aan Apotheek Kinget toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

10.3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2° de levering van goederen die snel bederven, met een beperkte houdbaarheid of voorzien zijn van een NUT nummer of geregistreerd zijn als medicijn;
3° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

11. Garantie

11.1 Apotheek Kinget Leuven BV garandeert enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de gebruiker verstrekte gegevens. Apotheek Kinget Leuven BV fungeert slechts als tussenpersoon en garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Apotheek Kinget Leuven BV geleverde producten worden weergegeven op de etiketage en bijsluiter van de fabrikant. De door Apotheek Kinget Leuven BV geleverde producten zitten steeds in de originele verpakking van de fabrikant. De gebruiker is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen om elk risico uit te sluiten. In geval van de minste onduidelijkheid of twijfel dient de gebruiker voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met Apotheek Kinget Leuven BV.

11.2 In geen enkel geval kan Apotheek Kinget Leuven BV garant staan of verantwoordelijk gehouden worden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid van Apotheek Kinget Leuven BV is in alle gevallen gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Apotheek Kinget Leuven BV geeft geen garantie dat het gebruik van de website Apotheek Kinget vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend alle verantwoordelijkheid en eventuele schade volledig af. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer omtrent de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites. Een koppeling naar een andere website impliceert geen enkele samenwerking met deze of andere gelinkte websites.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Apotheek Kinget Leuven BV treedt uitsluitend op als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor eventuele (o.a. technische) gebreken in de verpakte producten of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter of op de etiketage van de fabrikant. Apotheek Kinget Leuven BV is niet aansprakelijk voor de (on)verdraagbaarheid en/of de (on)geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Apotheek Kinget Leuven BV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die te wijten is aan o.a. gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid, slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

12.2 De informatie op de website Apotheek Kinget is louter informatief. Apotheek Kinget Leuven BV is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid of nuttigheid van de aangeboden informatie, diensten, adviezen, tips en technische ondersteuningen. Apotheek Kinget Leuven BV kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de producten of behandelingen op de website Apotheek Kinget . Apotheek Kinget Leuven BV adviseert de gebruiker om steeds zorgvuldig de producten na te kijken vóór gebruik en de behandelingen die de gebruiker opstart te bespreken met een arts, apotheker of therapeut.

12.3 De aansprakelijkheid van Apotheek Kinget Leuven BV kan evenmin worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.4 De aansprakelijkheid van Apotheek Kinget Leuven BV zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voorkomen worden of zouden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de producten, diensten en goederen.  De foto’s gepresenteerd op de website worden louter ten exemplatieve titel verstrekt en houden geen enkele garantie van welke aard ook in. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van mogelijke afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de website. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter indicatief. De gebruiker dient aandachtig de productinformatie van de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Hierin staat de meest actuele informatie omtrent het bestelde product (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker moet respecteren.

12.5 Apotheek Kinget Leuven BVBA kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor wijziging van deze algemene voorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel een beperkte toegang tot de website.

12.6. De website Apotheek Kinget bevat mogelijk links naar andere websites. Apotheek Kinget Leuven BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de actuele of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de website Apotheek Kinget .

12.7 Apotheek Kinget Leuven BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zouden zijn van het gebruik van de website Apotheek Kinget. Apotheek Kinget Leuven BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de echtheid en de kwaliteit van de producten, de informatie, de diensten en de software.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van Apotheek Kinget Leuven BV zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Apotheek Kinget Leuven BV (of derden) toe.

13.2 Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Apotheek Kinget Leuven BV, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop op afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en te versturen is deze informatie essentieel. Bij het ontbreken van gegevens of bij onvolledige gegevens kan de bestelling door Apotheek Kinget Leuven BV ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie worden gevraagd, worden deze gegevens door Apotheek Kinget Leuven BV behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een recht op inzage, controle, verbetering en schrapping dat kan worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek. De persoonsgegevens van de gebruiker zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

15. Nietigheid

15.1 Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met hun wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules (of een deel ervan) doet geen afbreuk aan de rest van de clausule of de overige clausules. Als een clausule nietig of onafdwingbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke clausule, rekening houdend met de bedoeling van partijen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat erop staat en voor alle transacties tussen partijen evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

16.2 Ingeval van eventuele geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek Kinget Leuven BV bevoegd zijn.

17. Website van het Europees platform voor de regeling van online geschillen

https://ec.europa.eu/

Gratis verzending

Op alle bestellingen boven €39,00 gratis levering binnen België (boven €89,00 gratis levering naar Nederland).

Snelle levering

We trachten elke bestelling zeer snel te leveren. We kozen voor Bpost, het postbedrijf van België.

Gespecialiseerde service

Onze specialisten selecteren de beste producten. U zal bij ons enkel kwalitatieve originele producten vinden;

Ons retourbeleid

Wij willen voor iedere klant de beste service. Om kwaliteit en goede prijzen te garanderen doen we niet aan gratis retour.